integritet

Integritetspolicy policy~~POS=HEADCOMP

Vi är mycket nöjda med ditt intresse för vårt företag. Dataskydd har hög prioritet för hanteringen av electric-mobiles.com.
En användning av webbsidorna till electric-mobiles.com är i grunden möjlig utan några tecken på personuppgifter. Om en drabbad person önskar använda vårt företags speciella tjänster via vår hemsida kan det emellertid krävas personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det finns ingen rättslig grund för sådan behandling, söker vi i allmänhet samtycke från den registrerade.
Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer av en berörd person, alltid skall vara i linje med dataskyddsförordningen och i enlighet med tillämpliga electric-mobiles.com landsspecifika föreskrifter om dataskydd. Genom denna integritetspolicy strävar vårt företag att informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med den personliga information som vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras de registrerade om sina rättigheter enligt denna sekretesspolicy.
Som controller har electric-mobiles.com genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det fullständigaste skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Ändå kan internetbaserade datatransmissioner i allmänhet ha säkerhetshål, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av den anledningen är varje berörd person fri att lämna in personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

1. definitioner

Sekretesspolicyen för electric-mobiles.com bygger på de villkor som används av den europeiska lagstiftaren och lagstiftaren vid antagandet av Allmänna databeskyddsförordningen (DS-GVO). Vår integritetspolicy ska vara lätt att läsa och förstå för såväl allmänheten som våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta, vill vi i förväg förklara den terminologi som används.

Vi använder följande villkor i denna sekretesspolicy, inklusive men inte begränsat till:
a) personuppgifter
Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "drabbad person"). en individ anses vara identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet med hjälp av tilldelning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, till en online-identifierare eller till en eller flera specialfunktioner som återspeglar den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person kan identifieras.

b) den berörda personen
Anhörig person är någon identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av kontrollanten.

c) bearbetning
Behandling av varje operation som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller någon sådan processnummer associerat med personuppgifter såsom insamling, insamling, organisationen, ordning, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, läsning, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt, balansen eller genväg som begränsning, radering eller förstöring.

d) Begränsning av bearbetningen
Begränsning av behandlingen är märkningen av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa sin framtida behandling.

e) profilering
Profilering är någon form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda den personliga informationen för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt aspekter som rör arbetsprestanda, ekonomisk situation, hälsa, personliga Att analysera eller förutsäga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller flyttning av den fysiska personen.

f) Pseudonymisering
Pseudonymization är behandlingen av personuppgifter på ett sätt på vilket personuppgifterna inte längre kan tilldelas ett visst ämne utan hjälp av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information hållas separat och tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att se till att personuppgifter inte tilldelad en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g) Ansvarig eller för bearbetning
Ansvarig kontroller eller controller är den fysiska eller juridiska personen, myndighet, byrå eller annan organ som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter. Om syftet med och förfarandet för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för hans utseende anges enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

h) processor
Processorn är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organisation som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar.

i) mottagare
Mottagare är en fysisk eller juridisk person, byrå, byrå eller annan enhet till vilken personuppgifter avslöjas, oavsett om det är tredje part. Myndigheter som får ta emot personuppgifter enligt unionslagstiftningen eller nationell rätt i samband med ett visst uppdrag anses emellertid inte som stödmottagare.

j) tredje part
Tredje är en fysisk eller juridisk person, myndighet, avdelning eller det organ förutom den registrerade, den registeransvarige, processorn och de personer som är godkända under direkt ledning av den registeransvarige eller processorn för att behandla personuppgifter.

k) Samtycke
Samtycke är något frivilligt för det enskilda fallet och entydigt levereras av den registrerade informeras sätt viljeyttring i form av en förklaring eller en annan igenkännbar bekräftande handling varmed avses den person som de är överens om att behandlingen av personuppgifter som rör är.


2. Namn och adress till regulatorn

Den person som är ansvarig i den mening som avses i Allmänna databeskyddsförordningen, andra dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

electric-mobiles.com
Hermann Selchow
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Tyskland

Tel. + 49 04122 4080231-
E-post: info [at] electric-mobiles.com
Webbplats: https://electric-mobiles.com

3. Namn och Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:
Hermann Selchow
electric-mobiles.com
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Tyskland

Tel. + 49 04122 4080231-
E-post: info [at] electric-mobiles.com
Webbplats: https://electric-mobiles.com

Jede betroffene Person kan vara jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt en unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

3. Cookies

Webbsidorna hos electric-mobiles.com använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare. Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en sträng genom vilken webbsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där kakan lagras.
Detta gör att besökta webbplatser och servrar kan skilja personens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan identifieras och identifieras av det unika cookie-id. Genom att använda cookies kan el-mobiles.com ge användare av den här webbplatsen fler användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.
Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandenen på vår hemsida optimeras i användarens mening. Cookies tillåter oss, som redan nämnts, att känna igen användarna på vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår hemsida. Till exempel, användaren av en webbplats som använder cookies behöver inte skriva in sina referenser varje gång de besöker webbplatsen, eftersom det görs av webbplatsen och kakan lagrad på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan av en kundvagn i nätbutiken. Online-butiken kommer ihåg de saker som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie. Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in via vår webbplats genom en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därigenom strider mot inställningen av cookies. Vidare kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga internetbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats vara fullt användbara.

4. Samling av allmänna data och information

Webbplatsen för electric-mobiles.com tar en serie generella data och information varje gång webbplatsen nås av en drabbad person eller ett automatiserat system. Denna generella data och information lagras i serverns loggfiler. Kan spelas in på
(1) används webbläsartyper och versioner,
(2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet,
(3) den webbplats från vilken ett accessing system kommer till vår hemsida (så kallade hänvisningar),
(4) underwebbsidorna, som nås via ett åtkomstsystem på vår hemsida,
(5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen,
(6) en internetprotokolladress (IP-adress),
(7) Internetleverantören av åtkomstsystemet och
(8) annan liknande data och information som används vid angrepp på våra informationstekniska system.

När du använder denna generella data och information, drar inte electric-mobiles.com några slutsatser om den berörda personen. Snarare krävs denna information för att
(1) för att leverera innehållet på vår webbplats korrekt,
(2) för att optimera innehållet på vår webbplats samt reklam för den,
(3) för att säkerställa att våra informationsteknologisystem fortsätter att fungera och tekniken på vår webbplats
(4) för att ge brottsbekämpning information som är nödvändig för brottsbekämpning i händelse av en cyberattack.
Denna anonymt samlade data och information utvärderas av electric-mobiles.com å ena sidan statistiskt och vidare i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. Den anonyma data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en drabbad person.

5. Registrering på vår hemsida

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den registeransvariges hemsida genom att lämna personuppgifter. De personuppgifter som ska skickas till regulatorn är härledda från respektive ingångsmask som används för registreringen.
De personuppgifter som registrerats av den registrerade ska samlas in och lagras enbart för internt bruk av kontrollanten och för egna ändamål. Kontrollenheten kan ordna överföringen till en eller flera processorer, till exempel en pakettjänst, som också använder personuppgifterna endast för intern användning som kan hänföras till regulatorn.
Genom att registrera på regulatorns webbplats, lagras den IP-adress som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) för den registrerade, datum och tid för registrering. Lagringen av dessa data sker mot bakgrunden av att endast missbruk av våra tjänster kan förebyggas och dessa uppgifter vid behov gör det möjligt att klargöra begåda brott. I detta avseende krävs lagring av dessa data för att säkra kontrollenheten. En upplysning av dessa uppgifter till tredje part är inte, om inte det finns en laglig skyldighet att vidarebefordra eller avslöjandet av brottsbekämpningstjänsten.
Genom att registrera den registrerade som frivilligt tillhandahåller personuppgifter, tjänar den registeransvarige till att ge den registrerade innehåll eller tjänster som på grund av sakens natur endast kan erbjudas registrerade användare. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som anges vid anmälan eller helt radera dem från den registeransvariges databas.
Kontrollenheten ska när som helst på begäran lämna information till varje registrerad om vilka personuppgifter om den registrerade som lagras. Vidare korrigerar eller raderar datatillsynsmannen personuppgifter på begäran av den registrerade, i den mån det inte strider mot lagstadgade lagringskrav. Alla registrerade registeransvariga är tillgängliga för den registrerade som kontaktperson i detta sammanhang.

6. Prenumeration på vårt nyhetsbrev

På webbplatsen för electric-mobiles.com får användarna möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter överförs till datakontrollern när nyhetsbrevet beställs resultat från den inmatningsmask som används för detta ändamål. electric-mobiles.com informerar sina kunder och affärspartners med oregelbundna intervaller genom ett nyhetsbrev om erbjudanden från företaget. Nyhetsbrevet till vårt företag kan endast tas emot av den berörda personen om
(1) den berörda personen har en giltig e-postadress och
(2) registrerar personen för nyhetsbrevet.
Av juridiska skäl kommer ett bekräftelsemail att skickas till den e-postadress som en berörda person har infört för första gången för nyhetsbrevsförmedling med hjälp av dubbeloptagningsförfarandet. Detta bekräftelsemail används för att kontrollera om ägaren till e-postadressen som den berörda personen godkände mottagandet av nyhetsbrevet. När vi prenumererar på nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen för det datorsystem som användes av den berörda personen vid registreringstidpunkten samt datum och tid för registrering, som tilldelats av Internetleverantören (ISP).
Samlingen av dessa data är nödvändig för att förstå (möjlig) missbruk av en drabbad persons e-postadress vid ett senare tillfälle och tjänar därför som rättsliga garantier för den registeransvarige.

De personuppgifter som samlas in i samband med registrering av nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom prenumeranter av nyhetsbrevet via e-post kan informeras om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevet tjänsten eller en relaterad registrering som kan vara fallet i händelse av förändringar i nyhetsbrevet erbjudandet eller att förändra de tekniska förutsättningarna. Det blir ingen överföring av de personuppgifter som samlats in som en del av nyhetsbrevet till tredje part. Prenumeration på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den berörda personen. Samtycket till lagring av personuppgifter som den registrerade har gett oss för nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. I syfte att återkalla samtycket finns motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera nyhetsbrevet direkt på regulatorns hemsida eller att informera regulatorn på ett annat sätt.

7. nyhetsbrev tracking

Nyhetsbrevet till electric-mobiles.com innehåller så kallade counting pixels. En räkna pixel är en miniatyrbild som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att aktivera loggfilinspelning och loggfilanalys. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Baserat på den inbäddade pixeln kan el-mobiles.com upptäcka om och när ett e-postmeddelande öppnades av en drabbad person och vilka länkar i e-posten som åtkomits av den berörda personen.
Sådan personlig information som samlas in via de räknepixlar som ingår i nyhetsbrevet kommer att lagras och utvärderas av regulatorn för att optimera leverans av nyhetsbrev och bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till den registreras intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. De berörda personerna är när som helst berättigade att återkalla den separata försäkran om samtycke som görs via dubbeloptagningsförfarandet. Efter återkallelse raderas dessa personuppgifter av regulatorn. Ett avregistrering från kvittot till nyhetsbrevet indikerar el-mobiles.com automatiskt som en återkallelse.

8. Kontaktformulär för Internet

På grund av lagaregler innehåller webbplatsen för electric-mobiles.com information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt till vårt företag samt en direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om en drabbad person kontaktar datastyraren via e-post eller via en kontaktformulär sparas de personuppgifter som den registrerade tillhandahåller automatiskt. Sådan personuppgifter, som frivilligt överförs av en individ till regulatorn, lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det finns ingen offentliggörande av denna personuppgifter till tredje part.

9. Rutin borttagning och blockering av personuppgifter

Den bearbetade uppgifter controller och lagrar personuppgifter i fråga endast för den tid som krävs för att uppnå lagrings syftet personen eller om det tillåts av EU: s direktiv och förordningar givare eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar till vilka den registeransvarige tillhandahölls. Eliminerar lagrings syfte eller föreskrivs i EU: s direktiv och förordningar givare eller annan ansvarig lagstiftare lagringsperioden löper ut, är de personuppgifter som blockeras eller raderas rutinmässigt och som krävs enligt lag.

10. Den berörda personens rättigheter

a) Rätt till bekräftelse
Varje registrerad har rätt, som beviljats ​​av de europeiska tillsynsmyndigheterna och tillsynsmyndigheterna, att kräva att kontrollenheten bekräftar huruvida personuppgifter som rör honom / henne behandlas. Om en drabbad person vill använda sig av denna rätt till bekräftelse kan de när som helst kontakta en anställd hos regulatorn.

b) Rätt till information
Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU-direktiv och förordningar givare för att få när som helst från omotiverat registeransvariga information om lagrade personpersonuppgifter och en kopia av denna information.
Vidare har Europeiska datatillsynsmannen lämnat följande uppgifter till den registrerade: Behandlingsändamål De kategorier av personuppgifter som behandlas mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att avslöjas, särskilt till mottagarna i tredjeländer eller internationella organisationer, om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna lagras eller, om det inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet, rätten att rätta till eller radera de personuppgifter som gäller dem begränsning av bearbetningen av styrenheten eller rätten att överklaga denna behandling, det finns en rätt till ansökan med ett tillsynsorgan när den personliga data'll inte samlats in från den registrerade sv:
All tillgänglig information om varifrån uppgifterna förekomsten av ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering i enlighet med artikel 22 Abs.1 och 4 DS-GMO och åtminstone i dessa fall meningsfull information om de inblandade logik och omfattning och den önskade effekten av sådan behandling för de drabbade person.
Dessutom har den registrerade rätt att få tillgång till huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade rätten att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen. Om en intresserad part vill utnyttja denna rätt till information, kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

c) Rätt till rättelse
Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU-direktiv och förordningar givare, omedelbar korrigering efterfrågan på respektive felaktiga personuppgifter. Vidare skall den registrerade ha rätt att ta hänsyn till ändamålen med behandlingen, slutförandet av ofullständiga personuppgifter - att kräva - även med hjälp av ett kompletterande meddelande. Vill ta ett offer för denna rätt till rättelse, kan det här som helst av samtalet till en anställd av den registeransvarige.

d) Rätt till avbokning (rätt att glömma)
Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU: s politik och lagstiftaren att kräva att den person som ansvarar att de personuppgifter som berör dem kommer att tas bort omedelbart, om inte något av följande skäl gäller och i den mån behandlingen inte behövs: den personuppgifter har samlats in för sådana ändamål eller bearbetats på annat sätt för vilka de inte längre är nödvändiga. Den registrerade återkallar tillstånd som behandling av Art. 6 para. 1 led a DS-GMO eller Art. 9 para. 2 led a DS-GMO stöds och det finns en brist på annars rättslig grund för behandlingen. Den berörda personen skall i enlighet med artikel. 21 para. 1 DS-GMO föremål för behandling, och det finns inga övergripande legitima skäl för bearbetning innan, eller den person som i enlighet med Art. 21 para. 2 DS-GMO motstånd mot bearbetning en. Personuppgifterna behandlades olagligen. Strykningen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagstiftningen i medlemsstaterna, föremål för avgiften. De personuppgifter erbjöds när det gäller informationssamhällets tjänster i enlighet med artikel. 8 para. 1 samlas DS GMO. Om någon av ovanstående skäl är tillämplig och en drabbad person vill radering av personuppgifter som lagras i electric-mobiles.com orsak, kan det vara så här när som helst av samtalet till en anställd av den registeransvarige. Den anställde av electric-mobiles.com kommer att orsaka delete begäran uppfylls omedelbart. personuppgifter offentliggjordes genom electric-mobiles.com och vårt företag som ansvarig i enlighet med artikel. 17 para. 1 DS-GMO skyldig att ta bort personuppgifter skall ta electric-mobiles.com med hänsyn till den tillgängliga tekniken och kostnaden för genomförandet lämpliga åtgärder, bland annat tekniskt att ställa in en annan för registeransvariga som behandlar de publicerade personuppgifter märka att den berörda produkten från dessa andra för den registeransvarige radering av alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller personen Har begärt kopior av dessa personuppgifter, såvitt inte behandlingen behövs. Medarbetaren electric-mobiles.com kommer att orsaka det som krävs i enskilda fall.

e) Rätt till begränsning av bearbetning
Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU-direktiv och förordningar givare att kräva begränsning av bearbetningen av den person som ansvarar om något av följande villkor är uppfyllda: Noggrannheten av personuppgifter bestrider den registrerade, även under en tidsperiod som gör det möjligt för den ansvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna. Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar att radera personuppgifterna och begär i stället begränsningen av användningen av personuppgifter. Kontrollenheten behöver inte längre personuppgifterna för behandling, men den registrerade kräver att de hävdar, utövar eller försvarar rättsliga krav. Den berörda personen har invändning mot bearbetningsansökan Art 21 para 1 DS-GVO och det är ännu inte klart om de ansvariga personens berättigade skäl uppväger den berörda personen. Om en av ovanstående villkor är uppfyllda och en drabbad person önskar begära begränsning av personuppgifter som lagras på electric-mobiles.com, kan de när som helst kontakta en anställd hos regulatorn. Anställda hos electric-mobiles.com kommer att medföra begränsning av bearbetningen.

f) Dataöverförbarhet
Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats ​​av EU-direktiv och förordningar givare som de får personuppgifter som tillhandahålls av den berörda personen en avgift, på ett strukturerat, konsekvent och maskinläsbart format. Det har också att överlämna dessa data till en annan laddning utan att hindras av de ansvariga, som personuppgifterna har lämnats rätt, förutsatt att behandlingen på samtycke i enlighet med artikel. 6 para. 1 led a DS-GMO eller Art. 9 Abs . 2 led a DS-GMO eller på ett kontrakt i enlighet med artikel. 6 para. 1 bokstaven B DS-GMO baserade och bearbetningen sker med automatiserade metoder, förutsatt att behandlingen inte är nödvändig för att kunna utföra en uppgift som ligger i allmänhetens intresse eller i utövandet av offentlig myndighet, som har tilldelats den ansvariga personen. Vidare till den berörda utöva sin rätt till uppgifter portabilitet under Art. 20 para. 1 DS-GMO personen få att personuppgifter överförs direkt från en laddning till en annan laddning, om det är tekniskt möjligt och om lagen, Detta påverkar inte andras rättigheter och friheter. För att försäkra sig rätten till dataportabilitet kan den registrerade kontakta när som helst en anställd el-mobiles.com.

g) Rätt till invändning
Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljas av Europeiska direktiv och förordningar givare, av skäl som härrör från deras specifika situation som helst för behandling som berör dem av personuppgifter på grundval av Art. 6 para. 1 brev e eller f DS-GVO motsätter sig. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser. electric-mobiles.com inte behandla personuppgifter i händelse av motsägelse, om vi inte kan bevisa avgörande och berättigade skäl för bearbetning, uppväger intressen, rättigheter och friheter den registrerades eller behandlingen är för att upprätta, motion eller försvar av rättsliga krav. Bearbetade electric-mobiles.com personuppgifter för att driva direktreklam, den berörda personen har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter i syfte att sådan reklam. Detta gäller även för profilering, såvitt det är kopplat till sådan direktpost. Om den registrerade protesterar mot electric-mobiles.com för direkt marknadsföring, kommer el-mobiles.com inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.
Dessutom den berörda personen har rätt skäl till följd av deras specifika situation, mot vilken den relevanta behandling av personuppgifter för vetenskaplig på electric-mobiles.com eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel. 89 para. 1 DS-GMO är motsatta, om inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. För att utöva rätten till opposition kan den berörda personen direkt kontakta någon anställd hos electric-mobiles.com eller annan anställd. Den berörda personen är också gratis, i samband med användning av informationssamhällets tjänster, oberoende av direktivet 2002 / 58 / EG att utöva sin rätt genom automatiserade processer där tekniska specifikationer som definieras.

h) Automatiska beslut i enskilda fall inklusive profilering
Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU-direktiv och förordningar givare bli föremål för en enbart bygger på automatisk behandling â € "inklusive profilering â €" beslut, som utspelar sig över rättsverkan eller liknande Vägen, om beslutet
(1) är inte för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den ansvariga personen är skyldig eller (2) på grund av lagstiftningen i unionen eller medlemsstaterna, som är föremål för åtal, är tillåten och denna lagstiftning lämpliga åtgärder för att skydda Rättigheter och friheter samt de registrerades legitima intressen eller (3) med den registreras uttryckliga medgivande. Om beslutet (1) krävs för ingående eller utförande av kontrakt mellan den registrerade och den registeransvarige, eller
(2) det sker med uttryckligt medgivande från den enskilde möter electric-mobiles.com lämpliga åtgärder för att skydda de rättigheter och friheter och legitima intressen för den registrerade, varav minst rätten till erhållandet av en persons ingripande på den del av de ansvariga, lyssnar på sin egen position och strider mot beslutet. Om den registrerade vill ansöka om automatiska beslutsrättigheter kan de när som helst kontakta en anställd hos regulatorn.

i) Rätt att återkalla ett samtycke om dataskydd
En person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten, som beviljats ​​av EU-direktivet och tillsynsmyndigheten, att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter när som helst. Om den registrerade vill hävda sin rätt att återkalla samtycke kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.


11. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

Erhebt und der für die Verarbeitung verarbeitet verantwortlich att dö Daten von personenbezogen den Bewerbern zum Zweck der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Verarbeitung kann auch auf die Wege erfolg som jag Elektronische. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlag auf dem Elektronische Wege, beispielsweis per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformu är an den für die Verarbeitung verantwortlich den übermittelt. Schließt der einen Anstellungsvertrag verantwortlich für die Verarbeitung mit einem Bewerber som übermittelt werden die Daten zum Zweck der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter der Beachtung Gesetzliche Från Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung verantwortlich som kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, så werden die Bewerbungsunterlag zwei Monate nach Bekanntgab der Absageentscheidung automatische gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstige den berechtigt den interess des für die Verarbeitung verantwortlich den entgegensteh som. Sonstiges berechtigtes Interesse ist in diesem Sinne Beweispflicht beispielsweis eine in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

12. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (med Anonymisierungsfunktion)

Kontrollenheten har integrerat på denna webbplats komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webanalys är insamling, insamling och analys av data om besökarnas uppförande på webbplatser. En webbtjänst analys upptäcker bland annat uppgifter om webbplats som är en person berörda kommit till ett internet (så kallad hänvisnings) som undersidor på webbplatsen nås eller hur ofta och för vilka uppehållstiden en botten observerades. En webbanalys används huvudsakligen för att optimera en webbplats- och kostnads-nyttoanalys av Internet-reklam. Verksamhetsbolaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Kontrollenheten använder tillägget â € œ_gat._anonymizeIpâ € för webbanalys via Google Analytics.
Med hjälp av detta tillägg kommer IP-adressen för den registrerades internetåtkomst att förkortas och anonymiseras av Google om tillgången till vår webbplats är från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera besökarnas flöden på vår webbplats. Bland annat använder Google data och information som erhållits för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats. Google Analytics använder en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Vilka kakor är, har redan förklarats ovan. Genom att använda denna cookie kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av sidorna på denna webbplats öppnas av regulatorn och en Google Analytics-komponent har integrerats, startas webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Google Analytics-komponent Skicka in data till Google för analys av internet. Som en del av denna industriella process Google informeras om personuppgifter, till exempel för att spåra IP-adressen för den berörda personen, som tjänar Google, bland annat ursprung besökare och klick och möjliggöra tillhandahållande beräkningar som följd. Kakan lagrar personligt identifierbar information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och frekvensen av besök på platsen av den registrerade. Varje gång du besöker vår webbplats överförs din personliga information, inklusive IP-adressen till den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Denna personliga information lagras av Google i USA. Google kan överföra sådana personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.
Den drabbade personen kan förhindra att cookies ställs in via vår hemsida, som visat ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed strider mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att ställa in en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan är inställd av Google Analytics, tas bort när som helst via webbläsaren eller andra program. Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av Google Analytics för användning av denna webbplats och bearbetning av dessa data av Google. För att kunna göra detta måste personen ladda ner och installera en webbläsaretillägg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Den här webbläsartillägget informerar Google Analytics via JavaScript om att ingen data och information om webbplatsbesök kan överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget anses av Google som en motsägelse. Om den registrerades informationstekniska system senare raderas, formateras eller installeras om, måste den registrerade ominstallera webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den registrerade eller någon annan person inom deras kontrollområde, är det möjligt att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.
Weitere Informationen und die än gelt Datenschutzbestimmung von Google und können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ werden unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgeruf. Google Analytics kommer att användas som länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

13. Sekretesspolicy för användning och användning av Google+

Kontrollern har integrerat Google+-knappen som en komponent på denna webbplats. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en internetbaserad social mötesplats, ett internetgemenskap som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för att utbyta åsikter och upplevelser, eller låta Internetgemenskapen tillhandahålla personlig eller företagsinformation. Google+ tillåter användare av sociala nätverk att skapa privata profiler, ladda upp foton och umgås via vänförfrågningar. Verksamhetsbolaget för Google+ är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Genom varje samtal en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av styrenheten och på vilken en Google+ knapp har integrerats, är webbläsaren automatiskt inletts på informationsteknik system som berörs av respektive Google+ knapp, en representation av motsvarande Google+ personen Hämta knappen från Google. Som en del av denna tekniska process kommer Google att vara medveten om vilken specifik botten på vår webbplats som besöks av den registrerade. Mer detaljerad information om Google+ finns på https://developers.google.com/+/. Om personen är inloggad samtidigt på Google+, erkänner Google med varje ring vår hemsida genom att den berörda personen och under hela varje vistelse på vår hemsida, vilka konkreta botten på vår hemsida besökte den drabbade personen. Denna information samlas in via Google+-knappen och tilldelas av Google till det relevanta Google + -kontot för den berörda personen. Styrs den berörda personen en integrerad på vår hemsida Google + -knapparna och är således en Google + 1 rekommendation från Google tilldelar denna information till den personliga Google + användarkonto till den berörda personen och lagrar detta personuppgifter.
Google lagrar ämnets rekommendation från Google + 1 och gör den tillgänglig för allmänheten i enlighet med de villkor som den registrerade accepterat. En förklaring av den berörda på denna webbplats Google + 1 rekommendation är person, som en följd, tillsammans med annan personlig information såsom namnet på Google som används av den berörda + 1 konton personen och deponeras i detta foto i andra Google-tjänster Till exempel, sökmotorns resultat från Googles sökmotor, Google-konto för den registrerade eller andra platser, som på webbplatser eller i samband med annonser som lagrats och bearbetades. Dessutom kan Google länka besöket på denna webbplats med annan personlig information lagrad på Google. Google registrerar också denna personliga information för att förbättra eller optimera Googles olika tjänster. Google tar alltid emot information via knappen Google + som den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade samtidigt är inloggad på Google+ när de öppnade vår webbplats. Detta händer oavsett om personen klickar på knappen Google + eller inte.
Om den registrerade inte vill överföra personuppgifter till Google kan den senare förhindra sådan överföring genom att logga ut från sitt Google + -konto innan vi ringer till vår webbplats. Ytterligare information och Googles sekretesspolicy finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Ytterligare Google-tips till Google + 1-knappen finns på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

12. Sekretesspolicy för användning och användning av GTranslate (med översättningsfunktion)

Kontrollenheten har integrerat komponenten GTranslate (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Translate är en webbtjänsttjänst. En webbtjänsttjänst samlar bland annat data som texter, länkar och liknande. som operatören publicerar på sin hemsida. En webb översättning används främst för att optimera en webbplats för internationella användare. Verksamhetsbolaget för GTranslate-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Kontrollern använder tillägget gat._anonymizeIP för webbanalys via Google Translate.
Med hjälp av detta tillägg kommer IP-adressen för den registrerades internetåtkomst att förkortas och anonymiseras av Google om tillgången till vår webbplats är från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Syftet med Google Translate-komponenten är att tillhandahålla webbinnehåll på användarens språk. Bland annat använder Google data och information som erhållits för att språkligt optimera användningen av vår webbplats för att generera mer trafik för oss. Google Translate använder en cookie på den berörda personens IT-system. Vilka kakor är, har redan förklarats ovan. Genom att ställa in cookien tillåts Google att använda vår hemsida på användarens språk. Varje gång en av sidorna på denna webbplats öppnas av regulatorn och en Google Translate-komponent har integrerats, startas webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Google Translate-komponent Att skicka in data till Google i syfte att översätta online. Som en del av denna industriella process Google informeras om personuppgifter, till exempel för att spåra IP-adressen för den berörda personen, som tjänar Google, bland annat ursprung besökare och klick och möjliggöra översättningar i sekvensen. Kakan lagrar personligt identifierbar information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och frekvensen av besök på platsen av den registrerade. Varje gång du besöker vår webbplats överförs din personliga information, inklusive IP-adressen till den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Denna personliga information lagras av Google i USA. Google kan överföra sådana personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.
Den drabbade personen kan förhindra att cookies ställs in via vår hemsida, som visat ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed strider mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att ställa in en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan är inställd av Google Translate, raderas när som helst via webbläsaren eller andra program. Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av Google Translate för användning av denna webbplats och bearbetning av dessa data av Google. För att kunna göra detta måste personen ladda ner och installera en webbläsaretillägg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Den här webbläsartillägget berättar för Google Translate via JavaScript att ingen data och information om webbplatsbesök kan överföras till Google Translate. Installationen av webbläsartillägget anses av Google som en motsägelse. Om den registrerades informationstekniska system senare raderas, formateras eller installeras om, måste den registrerade ominstallera webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den registrerade eller någon annan person inom deras kontrollområde, är det möjligt att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.
Ytterligare information och Googles sekretesspolicy finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ och http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Translate förklaras på https://www.google.com/intl/en_en/translate/.

16. Användning av sociala plugins från Google+. Instagram med Shariff-lösningen

Vår hemsida använder sociala plugins ("plugins") från sociala nätverk. För att öka skyddet av dina data när du besöker vår webbplats är pluginarna inte obegränsade, utan bara genom att använda en HTML-länk (sk "Hariff-lösning") integrerad i sidan. Denna integration säkerställer att när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana plugins, upprättas ingen anslutning till servrarna hos leverantören av respektive sociala nätverk. Klicka på en av knapparna, öppnar ett nytt fönster i din webbläsare och ringer sidan för respektive tjänsteleverantör som du kan (t.ex. efter att du har skrivit in din inloggningsdata), t.ex. knappen Gilla eller Dela. För syftet med och omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning och användning av uppgifterna av leverantörerna på deras webbplatser och deras rättigheter i detta avseende och inställning av alternativ för att skydda din integritet, se leverantörens integritetspolicy. http://www.facebook.com/policy.php http://www.google.com/intl/sv/+/policy/+1button.html https://help.instagram.com/155833707900388

17. Integration av YouTube-videor

Vi har inkluderat YouTube-videor i vårt online-erbjudande, som lagras på http://www.YouTube.com och kan spelas direkt från vår hemsida. Genom att besöka webbplatsen får YouTube informationen som du har åtkomst till motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom kommer de data som anges i denna deklaration att överföras. Detta händer oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill associera med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen.
YouTube lagrar dina data som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och / eller anpassad design av webbplatsen. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla lämplig annonsering och att informera andra användare av det sociala nätverket om deras aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, och du måste riktas till YouTube för att använda dem. För mer information om syftet och omfattningen av din insamling och bearbetning via YouTube, läs sekretesspolicyen.
Du får också mer information om dina rättigheter och sekretessinställningar här: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy. Google behandlar också din personliga information i USA och har lämnat in till EU-USA: s Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

18. Paypal

När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om erbjuds - "köp på kontot" eller "avbetalning" via PayPal vi ger din betalningsinformation inom betalningshantering till PayPal (Europe) Sarl & Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hädanefter "PayPal"), fortsätt. Överföringen sker i enlighet med artikel 6 para 1 lit. b DSGVO och endast i den mån det är nödvändigt för betalningsprocessen.

PayPal reserver för betalningssätt kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal - innan de utför en kreditkontroll "köp på kontot" eller "avbetalning" via PayPal - om erbjuds. Om det behövs behandlas dina betalningsuppgifter i enlighet med artikel 6 para 1 lit. f DSGVO på grundval av det legitima intresset hos PayPal vid fastställandet av deras solvens till de godkända kreditbyråerna. Resultatet av kreditkontroll med avseende på den statistiska sannolikheten för fallissemang används PayPal för att besluta om införandet av respektive betalningsmetod. Kreditinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Såvitt poäng värdena inkluderade i resultaten av kreditupplysning, dessa har sin grund i ett vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder. Beräkningen av poängvärden inkluderar, men är inte begränsad till, adressdata. Övrig dataskydd information, inklusive till den använda kreditbyråer, hänvisas till sekretesspolicy PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortsätta att ha rätt att behandla dina personuppgifter, om det är nödvändigt för kontraktsbetalningen.

19. IMMEDIATE / Klarna

Om du väljer betalningsmetod "OMEDELBAR", betalningshantering via betaltjänstleverantören OMEDELBART GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (hädanefter "NU"), som vi Din kommuniceras under beställningsprocessen information tillsammans med information om din beställning under Art. 6 para. 1 lit. b Förse DSGVO. Omedelbar GmbH är en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Överföringen av data sker enbart i syfte att betalningshantering med betaltjänsten omedelbart och endast i den mån det är nödvändigt för detta. På följande webbadress för mer information om sekretesspolicy OMEDELBART: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

20. Rand

Om du väljer en tjänst som erbjuds via betaltjänstleverantören "Stripe" betalning, betalningshantering via Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, som vi Din kommuniceras under beställningsprocessen informationen tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabeloppet, valuta och transaktionsnummer). enlighet med artikel 6 para. 1 lit. b Förse DSGVO. Upplysningen av dina uppgifter är enbart för betalningsbehandling med Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den mån det är nödvändigt för detta. För mer information om dataskydd av "rand" finns på följande Internetadress: https://stripe.com/de/privacy#translation.

21. Sekretesspolicy för användning och användning av Smava Instant Loan

Kreditsammanställningen samt banners och textlänkar som tillhandahålls av smava, som du kan använda på vår hemsida, är ett erbjudande om smava GmbH (smava GmbH, Kopernikusstrasse 35, 10243 Berlin). Om du tillhandahåller personuppgifter när du använder jämförelsedatorn samlar smava dessa data. smava behandlar dina data i enlighet med europeiska dataskyddsbestämmelser. Detaljerad information om dataskydd och dina rättigheter avseende behandling av dina uppgifter kan när som helst ses i smava: s privatlivspolitik: https://www.smava.de/Downloads/smava_Datenschutzerklaerung_062015.pdf

22. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 Jag lit. En DS-GMO tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer där vi erhåller samtycke för ett visst förädlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter för att uppfylla ett kontrakt, är avtalsparten den person som, vilket är fallet med förädling som krävs för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller ersättning, är behandlingen bygger på Art. 6 Jag lit. b DS-GMO.
Detsamma gäller för bearbetningsverksamhet som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid förfrågningar angående våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en laglig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, såsom uppfyllandet av skattskyldigheter, är behandlingen baserad på Art.6 I lit. c DS-GMO.
I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter krävas för att skydda den registrerades eller andra fysiska personers livsintressen. Det skulle exempelvis vara fallet om en besökare i våra lokaler skadades och därefter hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkring eller annat liv.